Zmiany podatkowe – maj 2024 r.

Aktualności podatkowe – maj 2024 r.

 

I.  Obowiązkowy KSeF od 2026 r.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zamieszczono komunikat dotyczący przewidywanego terminu wejścia w życia obowiązkowego stosowania Krajowego Systemu e-Faktur.

Ministerstwo zaproponowało dwa terminy, uzależnione od progu przychodu zadeklarowanego przez podatnika:

1 lutego 2026 r. – dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. kwotę 200 mln zł,

1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców.

W komunikacie wskazano, że potrzeba przesunięcia terminów uzasadniona jest wynikiem audytu zewnętrznego KSeF, który wykazał szereg nieprawidłowości, w tym przede wszystkim, źle zaprojektowaną architekturę IT, która wpływała na wydajność, awaryjność, bezpieczeństwo, możliwość utrzymania, dalszy rozwój systemu oraz możliwość jego odtwarzania.

W związku z powyższym Ministerstwo Finansów zdecydowało, że proces legislacyjny będzie podzielony na dwa etapy. W pierwszym, który zakończy się w czerwcu 2024 r., zmiany ustawowe będą dotyczyć tylko określenia nowego terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF. Odpowiednio zostaną też przesunięte terminy dodatkowych odroczeń dotyczących: kar za błędy w KSeF, wymogu płatności z podaniem numeru KSeF (bez MPP) oraz faktur wystawianych z kasy rejestrującej. W drugim etapie, przedmiotem prac będą szczegółowe rozwiązania legislacyjne. W drugim etapie przedmiotem prac będą szczegółowe rozwiązania legislacyjne dotyczące uproszczenia obowiązków związanych z wdrożeniem KSeF.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/podsumowanie-audytu-ksef

 

II. Opublikowano projekt ustawy wprowadzającej kasowy PIT

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji udostępniono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że kasowy PIT jest adresowany do małych firm, prowadzących działalność w niewielkich rozmiarach, ponieważ to takie firmy najbardziej dotyka problem zatorów płatniczych jako najsłabszych podmiotów na rynku. Z tego względu prawo do kasowego PIT będzie warunkowane wysokością przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie osiągniętych w roku poprzednim. Wysokość tych przychodów nie będzie mogła przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 250 tys. euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Przesłanką warunkującą stosowanie kasowego PIT będzie złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o jego wyborze. Kasowy PIT będzie zatem fakultatywną formą rozliczeń. Oświadczenie na piśmie podatnicy będą składać do 20 lutego roku podatkowego, a podatnicy rozpoczynający działalność w trakcie roku, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli działalność, albo do końca roku podatkowego, jeżeli działalność rozpoczęli w grudniu roku podatkowego. Złożone oświadczenie o wyborze kasowego PIT będzie skutkowało również na lata następne, do czasu rezygnacji.

Planowany termin wejścia w życia ustawy to 1 stycznia 2025 r.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12384506/katalog/13055296#13055296

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek
08:00 - 16:00
Grupa FIN-TAX
Kancelaria Doradztwa Podatkowego "FIN-TAX" Brygida Jakobschy
NIP: 5831011115

Spółka Audytorsko-Konsultingowa TAX Sp.z o.o.
NIP: 9570873155

FIN-TAX Rachunkowość i Konsulting Spółka z o.o.
NIP: 6040216212

Siedziba:
ul.Wajdeloty 13
80-473 Gdańsk