Zmiany podatkowe – kwiecień 2024 r.

Aktualności podatkowe – kwiecień 2024 r.

 

I. Nowy obowiązek ujawniania informacji o zapłaconym podatku dochodowym.

W dniu 16 kwietnia 2024 r. Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą niektóre przepisy ustaw: o rachunkowości, o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Nowe regulacje wprowadzają obowiązek sporządzenia, publikowania i udostępnienia sprawozdania o podatku dochodowym, który będzie ciążyć na:

  1. jednostce dominującej najwyższego szczebla, jeżeli przychody ujęte w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym tej jednostki przekraczają dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych kwotę  3 500 mln zł;
  2.  jednostce samodzielnej, jeżeli przychody ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym tej jednostki przekraczają dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych kwotę 3 500 mln zł.

Ustawa nakłada również na jednostki zależne oraz oddziały obowiązek samodzielnego publikowania i udostępniania sprawozdania o podatku dochodowym, dotyczące jednostki dominującej najwyższego szczebla albo jednostki samodzielnej.

W ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym rozszerzono katalog dokumentów spółek kapitałowych o sprawozdanie o podatku dochodowym,  uregulowano  także obowiązek składania tych sprawozdań za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz rozszerzono zakres danych zamieszczanych w dziale 3 rejestru o wzmiankę o złożeniu sprawozdania o podatku dochodowym.

Rozszerzony został również katalog informacji jakie powinny być zawarte w sprawozdaniu z badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta o informację dotyczącą obowiązku złożenia sprawozdania o podatku dochodowym.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania o podatku dochodowym za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 21 czerwca 2024 r.

Źródło: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/prezydent-podpisal-ustawe,84098

 

II. Handel w Internecie – nowy obowiązek raportowania dla platform cyfrowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

Nowe regulacje, implementujące tzw. dyrektywę ,,DAC7” Rady (UE), nadkładają na niektóre podmioty prowadzące platformy internetowe obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedających, którzy oferują za pośrednictwem tych platform swoje towary lub usługi.

Obowiązkiem mają zostać objęte:

  • internetowe platformy e-handlu,
  • platformy rezerwacji noclegów,
  • platformy najmu środków transportu,
  • platformy służące zamawianiu przejazdów samochodem.

Według projektu, z obowiązku raportowania przez operatorów cyfrowych zostaną wyłączeni m.in. sprzedawcach, którzy dokonali mniej niż 30 transakcji sprzedaży towarów za pośrednictwem platformy i których wynagrodzenie nie przekroczyło 2 tys. euro w danym okresie sprawozdawczym.

Planowany termin wejścia w życia ustawy to 1 lipca 2024 r.

Projekt ustawy dostępny pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12381606

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/rzad-przyjal-projekt-ustawy-dac7

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek
08:00 - 16:00
Grupa FIN-TAX
Kancelaria Doradztwa Podatkowego "FIN-TAX" Brygida Jakobschy
NIP: 5831011115

Spółka Audytorsko-Konsultingowa TAX Sp.z o.o.
NIP: 9570873155

FIN-TAX Rachunkowość i Konsulting Spółka z o.o.
NIP: 6040216212

Siedziba:
ul.Wajdeloty 13
80-473 Gdańsk