Profesjonalne Wspracie

Usługi
audytorsko-konsultingowe

Spółka Audytorsko-Konsultingowa „TAX" Sp. z o.o. powstała w 1993 r. i jest podmiotem o ugruntowanej, wysokiej pozycji na rynku. Firma została wpisana na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 2882.

Przedmiotem działalności Spółki jest: • badanie, przegląd i weryfikacja sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych,

 • ogląd środowiska rachunkowości spółek prawa handlowego,

 • obsługa audytorska procesów łączenia, podziału i przekształcania podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo gospodarcze, w zakresie finansów i księgowości, w tym: audyty, ekspertyzy, wyceny, due dilligence oraz inne na życzenie Klienta,

 • czynności z zakresu controllingu finansowego, w tym sporządzanie raportów CashFlow,raportowanie i budżetowanie,

 • outsourcing usług księgowych oraz kadrowo-płacowych.


W ramach usług świadczonych przez Spółkę Audytorsko-Konsultingową „TAX” Sp. z o.o. naszym Klientom proponujemy nowoczesne narzędzie  – outsourcing, czyli zlecenie profesjonalnemu podmiotowi zewnętrznemu prowadzenia usług nienależących do podstawowej działalności przedsiębiorstwa. Od ponad 15 lat specjalizujemy się w częściowym (pełnienie nadzoru) i pełnym outsourcingu księgowym oraz kadrowo-płacowym. W zależności od potrzeb obsługiwanego przez nas podmiotu, oddelegowujemy specjalistów do siedziby Klienta bądź realizujemy usługę w naszej siedzibie, przy wykorzystaniu naszej infrastruktury technicznej i oprogramowania. Na życzenie  umożliwiamy czynny udział Klienta w wyborze wyselekcjonowanych przez nas specjalistów, którzy będą wykonywać usługę na zasadzie oddelegowania w siedzibie Klienta.

Zakres outsourcingu księgowego obejmuje w szczególności: • kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz innych ewidencji Klienta, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego i innymi przepisami szczególnymi, pozwalające na prawidłowe i terminowe sporządzanie okresowej i rocznej sprawozdawczości finansowej oraz deklaracji podatkowych do US, GUS i innych, właściwych organów,

 • sporządzanie, w oparciu o posiadane dane, niezbędnych zestawień oraz analiz finansowo – ekonomicznych, na wewnętrzne potrzeby jednostki,
 • weryfikację stanu należności i zobowiązań Klienta, kontrolę regulowania płatności i dokonywanie płatności za Klienta


Opcjonalnie świadczymy usługi w zakresie częściowego outsourcingu księgowego polegającego na pełnieniu nadzoru nad wyżej wymienionymi czynnościami wykonywanymi jednak przez pracowników działów księgowości Klienta (przejmując tym samym rolę głównego księgowego Klienta).

W ramach outsourcingu kadrowo-płacowego proponujemy między innymi: • prowadzenie całokształtu spraw dotyczących zatrudnienia personelu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego oraz innych szczególnych unormowań z tego zakresu, w tym prowadzenie dokumentacji kadrowej, wykonywanie czynności związanych z wypłatą wynagrodzeń,

 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji, realizację obowiązków z zakresu sprawozdawczości oraz przekazywanie wymaganych informacji do US, GUS, ZUS i innych organów,
 • sporządzanie zestawień, analiz oraz symulacji na potrzeby prowadzenia polityki personalnej,


Opcjonalnie świadczymy usługi w zakresie częściowego outsourcingu kadrowo-płacowego polegającego na pełnieniu nadzoru nad wyżej wymienionymi czynnościami wykonywanymi przez pracowników działów kadr i płac oraz księgowości Klienta.

Wskazane powyżej usługi outsourcingowe obejmują również obsługę kontroli PIP, ZUS, US, PFRON przeprowadzanych u Klienta, a odnoszących się do świadczonych przez Nas usług, bieżące doradztwo podatkowe oraz reprezentację przed organami administracji.

Zalety outsourcingu: • korzyści finansowe wynikające z przekazania części kosztów i ryzyk z zakresu obsługi księgowej oraz kadrowo placowej na rzecz podmiotu zewnętrznego,

 • oszczędność czasu i zasobów przedsiębiorstwa - koncentracja na podstawowej działalności firmy (uniknięcie problemów związanych z poszukiwaniem lub analizą zmieniających się przepisów prawnych, możliwość koncentracji na innych ważnych sprawach przedsiębiorstwa),


Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek
08:00 - 16:00
Siedziba SpółkiFin-TAX
Kancelaria Doradztwa Podatkowego "FIN-TAX" Brygida Jakobschy
NIP: 5831011115

Spółka Audytorsko-Konsultingowa FIN-TAX Sp.z o.o.
NIP: 9570873155

ul.Wajdeloty 13
80-473 Gdańsk