Naszym klientom proponujemy nowoczesne narzędzie zarządzania – OUTSOURCING, czyli zlecenie profesjonalnemu podmiotowi prowadzenia usług nie należących do podstawowej działalności przedsiębiorstwa. Od ponad 15 lat specjalizujemy się w częściowym (pełnienie nadzoru) i pełnym outsourcingu kadrowo-płacowym oraz księgowym. W zależności od wielkości obsługiwanego przez nas podmiotu, oddelegowujemy naszych specjalistów w celu realizacji usługi w siedzibie klienta bądź realizujemy usługę w naszej siedzibie przy wykorzystaniu naszej infrastruktury technicznej i oprogramowania. Na życzenie - umożliwiamy czynny udział klienta w wyborze wyselekcjonowanych przez nas specjalistów, którzy będą wykonywać usługę na zasadzie oddelegowania do siedziby klienta.
 
Zakres outsourcingu księgowego obejmuje w szczególności:
v      kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, prawem podatkowym i innymi przepisami szczególnymi, pozwalające na terminowe sporządzanie okresowej i rocznej sprawozdawczości finansowej oraz  deklaracji podatkowych do US, GUS i innych organów,
v      weryfikację stanu należności i zobowiązań podmiotu, kontrolę regulowania płatności
i dokonywanie płatności (w tym prowadzenie korespondencji z kontrahentami)
v      sporządzanie, w oparciu o posiadane dane, niezbędnych zestawień oraz analiz finansowo - ekonomicznych na wewnętrzne potrzeby jednostki,
v      częściowy outsourcing polegający na pełnieniu nadzoru nad wyżej wymienionymi czynnościami wykonywanymi przez pracowników księgowości klienta.
 
W ramach outsourcingu kadrowo-płacowego proponujemy między innymi:
v      prowadzenie całokształtu spraw dotyczących zatrudniania personelu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego oraz innych szczególnych unormowań z tego zakresu, w tym: prowadzenie dokumentacji kadrowej, wykonywanie czynności związanych z wypłatą wynagrodzeń,
v      terminowe sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji, sprawozdawczości oraz informacji do US, GUS, ZUS i innych organów,
v      sporządzanie zestawień, analiz oraz symulacji na potrzeby prowadzenia polityki personalnej,
v      częściowy outsourcing polegający na pełnieniu nadzoru nad wyżej wymienionymi czynnościami wykonywanymi przez pracowników działu personalnego klienta.
 
Ponadto, outsourcing obejmuje swym zakresem obsługę kontroli w zakresie wykonywanych czynności (PIP, ZUS, UKS, PFRON), bieżące doradztwo podatkowe oraz reprezentację przed organami
i instytucjami państwowymi.
 
Zalety outsourcingu:
v      korzyści finansowe wynikające z przekazania części kosztów pracowniczych (świadczeń socjalnych, kosztów szkoleń, zastępstw z powodu absencji urlopowej lub chorobowej) na rzecz podmiotu zewnętrznego,
v      zmniejszenie ryzyka podatkowego (możliwość sprawdzenia skutków podatkowych decyzji przed jej podjęciem),
v      odpowiedzialność finansowa za ewentualne błędy w administracji księgowej oraz kadrowo-płacowej spoczywa na firmie zewnętrznej (gwarancją pokrycia szkód jest obowiązkowe ubezpieczenie OC naszych firm),
v      oszczędność czasu i zasobów przedsiębiorstwa - koncentracja na podstawowej działalności firmy (uniknięcie problemów związanych z poszukiwaniem lub analizą zmieniających się przepisów prawnych, możliwość koncentracji na innych ważnych sprawach przedsiębiorstwa),
v      zwiększenie racjonalności podejmowanych decyzji i pewności działania (możliwość uzyskania informacji, ocen prawnych oraz ich prawdopodobnych skutków).

 O nas ..FIN-TAX ..TAX ..Zespół ..Referencje ..Outsourcing ..Kariera ..Kontakt